Terminy rekrutacji

W roku szkolnym 2017/2018 planowany jest nabór do czterech oddziałów (klas) pierwszych
oraz 1 oddziału sportowego (piłka siatkowa).

 

Klasa

Preferencja

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Patronaty wyższych uczelni

1A

matematyczno – informatyczna

· język polski

· matematyka

· dwa spośród przedmiotów:  język obcy, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

·  matematyka

·  informatyka,

· do wyboru jeden spośród przedmiotów:

język angielski, geografia, fizyka, chemia

Instytut Matematyki, Instytut Fizyki  
oraz
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego;
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

1B

sportowo– turystyczna

 

· język polski

· matematyka

· dwa spośród przedmiotów: język obcy, geografia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, zajęcia artystyczne

 

· biologia

· geografia

· do wyboru jeden spośród przedmiotów: język angielski, chemia, fizyka, matematyka, informatyka

Akademia Wychowania Fizycznego

w Katowicach;

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

1C

medyczna

· język polski

· matematyka,

· dwa spośród przedmiotów: język obcy, chemia biologia, fizyka, geografia,

· biologia

· chemia

· do wyboru jeden spośród przedmiotów: język angielski, geografia, fizyka, matematyka

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
w Gliwicach;

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

1D

społeczno – prawna

· język polski

· matematyka

· dwa spośród przedmiotów: język obcy, informatyka, historia, geografia, wos,
zajęcia artystyczne

 

·  historia

·  język polski

· do wyboru jeden spośród przedmiotów:  język angielski, geografia, wos,

Wyższa Szkoła Biznesu

w Dąbrowie Górniczej;

Wyższa Szkoła Humanitas
 w Sosnowcu

1 S

oddział sportowy

(piłka siatkowa)

· język polski

· matematyka,

· dwa spośród przedmiotów: język obcy, geografia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, zajęcia artystyczne

 

· biologia

· geografia

· do wyboru jeden spośród przedmiotów: język angielski, chemia, fizyka, matematyka, informatyka

Akademia Wychowania Fizycznego

w Katowicach

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postepowaniu uzupełniającym

Działanie

od 19 maja 2017
do
19 czerwca 2017r.

(do godz. 15.00)

 

od 14 lipca
do 18  lipca 2017r.

Składanie wniosków o przyjęcie (w formie elektronicznej)
do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie (jako szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków (kryteriów) branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19 maja
do
2 czerwca 2017r.

(do godz. 15.00)

 

od 14  lipca

do 18 lipca 2017r.

Składanie wniosków o przyjęcie (w formie elektronicznej) do oddziału sportowego oraz składanie dokumentów do
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków (kryteriów) branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 5 czerwca 2017r.

do
 14 czerwca 2017r.

 

od 14 lipca 2017r.

do 18 lipca 2017r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 15 czerwca 2017r.

 

do 19 sierpnia 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników prób sprawności fizycznej.

od 23 czerwca

do
27 czerwca 2017r.
(do godz. 15.00)

 

————————

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie  (m. in. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

do 6 lipca 2017r.

 

do 10 sierpnia 2017r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

7  lipca 2017r.
(do godz. 10.00)

 

11 sierpnia 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i  niezakwalifikowanych.

od 7 lipca
do 13 lipca 2017r.

 

 

 

 

do 14 sierpnia 2017r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata (albo kandydata pełnoletniego) woli przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie – przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej). Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy.

14 lipca 2017r.

 

do 16 sierpnia 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie oraz podanie informacji o wolnych miejscach.