Nagrody Kopernika

Nagrody przyznawane uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika:

NAGRODY ABSOLWENTÓW ROCZNIK 1998 I ICH PRZYJACIÓŁ
Więcej →
NAGRODA IM. STANISŁAWA SKARBIŃSKIEGO
Więcej →

NAGRODY ABSOLWENTÓW

To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień – nagroda byłych uczniów naszej szkoły dla obecnych, nagroda absolwentów dla przyszłych wychowanków „Kopernika”!
Wydaje się, że w istnieniu szkoły nie ma nic piękniejszego niż więź między dawnymi i nowymi laty. Ona stanowi istotę oraz osnowę tego co w trwaniu szkoły, jej tradycji i roli jest najważniejsze. Nagrody te zawsze wręczamy z największą radością i wzruszeniem.
Fundatorami są Absolwenci Kopernika rocznik 1998 i ich Przyjaciele. Pragną Oni wspierać tych, dla których poznanie jest prawdziwą pasją, którzy sprawdzają się w rywalizacji w różnych konkursach, począwszy od szklonych i powiatowych aż po międzynarodowe, współpracują z wyższymi uczelniami – Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Nauki i Badań Interdyscyplinarnych, Fundacja Edu-Res. Biorą oni także udział w warsztatach, rozwijając swoje umiejętności oraz dzielą się wiedzą z innymi – sami tworzą, organizują i przeprowadzają zajęcia dla młodszych kolegów i koleżanek.
Tacy właśnie są Ci, którzy każdego roku szkolnego (począwszy od 2010/2011) otrzymują nagrody Absolwentów Kopernika rocznik 1998 i ich Przyjaciół.


LISTA NAGRODZONYCH UCZNIÓW:

rok szkolny 2018/19

Nagrody Absolwentów I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie matura rocznik 1998.

Matematyka:

Maksymilian Surowiec
Anna Pawłowska
Michał Śliwa

Fizyka:

Bartosz Cieślik
Bartosz Frandofert
Adrian Piróg

Chemia:

Dominika Knapik
Paulina Płachta
Mateusz Kopczyński

rok szkolny 2017/2018
chemia:
Magdalena Bednarczyk
Julia Szafraniec

fizyka:
Paulina Gawor
Krystian Jasionek
Filip Kołomyjec

matematyka:
Bartosz Cieślik
Bartosz Frandofert
Karolina Gajdzik

nauki humanistyczne:
Karolina Krzykawska

rok szkolny 2016/2017
biologia:
Paulina Armatys

chemia:
Zuzanna Galicka
Daria Olesińska

fizyka:
Krystian Jasionek
Filip Kołomyjec
Filip Nowak
Piotr Paciej

historia:
Jakub Ziebiński

matematyka:
Piotr Sobczyk
Weronika Sobczyk

rok szkolny 2015/2016
chemia:
Michał Machura
Kamil Nędza

fizyka:
Karol Bus
Milena Korusiewicz
Artur Matusewicz

matematyka:
Andrzej Deja
Piotr Sobczyk
Jakub Swoboda

rok szkolny 2014/2015
biologia:
Klaudia Zbrońska

chemia:
Michał Machura
Katarzyna Zięba

fizyka:
Wiktor Batko
Sebastian Krajewski

rok szkolny 2013/2014
chemia:
Igor Kotuła
Wiktoria Wojtowicz

fizyka:
Izabela Klusa
Aleksandra Kozieł

geografia:
Damian Latkowski

matematyka:
Aleksandra Kubat
Magdalena Wojtowicz

rok szkolny 2012/2013
biologia:
Wiktoria Wojtowicz

chemia:
Klaudia Bujak
Igor Kotuła

fizyka:
Paweł Dybowski
Dominika Olbrych

geografia:
Damian Latkowski

matematyka:
Aleksandra Kozieł
Mateusz Wojnarowski

rok szkolny 2011/2012
biologia:
Anna Popczyk

chemia:
Katarzyna Jasińska
Iwona Szymiec

fizyka:
Karol Konopacki

historia:
Anna Zajkowska

matematyka:
Paweł Dybowski
Igor Kotuła

rok szkolny 2010/2011
chemia:
Grzegorz Maciąg

fizyka:
Rafał Jawoszek

matematyka:
Łukasz Merta

NAGRODY IM. STANISŁAWA SKARBIŃSKIEGO

Laureaci nagrody:
Rok szkolny 2017 / 2018 – Filip Kołomyjec
Rok szkolny 2018 / 2019 – Julia Szafraniec

Nagroda imienia Stanisława Skarbińskiego została ustanowiona w 2018 roku. Jej patronem jest człowiek przez wiele lat blisko związany z naszą szkołą. Nagrodę może otrzymać uczeń „Kopernika” klasy programowo najwyższej, który wykazuje się ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami z przedmiotów ścisłych oraz spełnia warunki określone w regulaminie. Decyzję o jej przyznaniu podejmują nauczyciele przedmiotów ścisłych i przedstawiają ją do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej. Pierwszym laureatem nagrody został wybitny uczeń naszej szkoły Filip Kołomyjec.

Stanisław Marian Skarbiński urodził się w roku 1856 w Krakowie, jako syn Feliksa Skarbińskiego juniora i Wiktorii z Hanickich. W 1874 r. S. Skarbiński ukończył I Cesarsko – Królewską Wyższą Szkołę Realną w Krakowie. Następnie podjął studia na politechnice w Wiedniu – K. K. Technische Hochschule, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym.
W 1878 r., po powrocie do rodzinnego miasta, świeżo upieczony inżynier podjął praktykę jako konstruktor w biurze technicznym Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie, a następnie w Fabryce Maszyn Parowych i Odlewni Orthwein Markowski i Karasiński w Warszawie.
Dwa lata później uzyskał posadę dyrektora naczelnego fabryki cementu portlandzkiego w obecnej dzielnicy Będzina – Grodźcu. Podczas swojej pracy w cementowni przyczynił się do usprawnienia jej funkcjonowania oraz zwielokrotnienia produkcji.
W roku 1886 powierzono mu kierownictwo nad lokalną kopalnią węgla kamiennego „Maria” (późniejszy „Grodziec I”). W 1899 r. objął funkcję dyrektora zarządzającego w Grodzieckim Towarzystwie Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych.
Przed rokiem 1914 S. Skarbiński założył Kieleckie Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Górniczego, Żelaznego i Leśnego. Działał także w Radzie Zjazdów Przemysłowców Górniczych i Hutniczych Królestwa Polskiego. Był także założycielem Związku Ubezpieczeniowego Przemysłowców Polskich, prezesem Rady Będzińskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, a także współzałożycielem Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Polonia”.
Podczas pierwszej wojny światowej pełnił obowiązki prezesa Rady Okręgowej Władz Obywatelskich. Sprawując tę funkcję, czynił starania u władz okupacyjnych o poprawę zaopatrzenia mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem lokalnych zakładów.
Oprócz działalności zawodowej S. Skarbiński udzielał się także społecznie. Od 1906 do 1924 r. piastował stanowisko prezesa Rady Opiekuńczej, powstałej w 1902 r., 7-klasowej Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców w Będzinie czyli dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Rada sprawowała pieczę m.in. nad kwestiami finansowymi oraz kadrowymi szkoły, a także bieżącymi potrzebami związanymi z jej wyposażeniem oraz remontami. W tym czasie S. Skarbiński, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, dokładał starań aby nasza szkoła mogła się rozwijać, wspierać swoich wychowanków oraz dbać o ich edukację, a także być najlepszą tego rodzaju placówką w całym Zagłębiu Dąbrowskim.
S. Skarbiński był również współzałożycielem Akademii Górniczej w Krakowie (obecna Akademia Górniczo – Hutnicza), a także pomysłodawcą i współfundatorem bursy studenckiej w Krakowie, przy ul. Gramatyki 10. W pierwszej połowie lat 20. XX w. doprowadził do dobrowolnego opodatkowania wszystkich kopalń. Uzyskana suma miała posłużyć budowie domu profesorskiego oraz laboratorium maszynowego na potrzeby Akademii. W 1923 r. uczelnia nadała S. Skarbińskiemu doktorat honoris causa. W następnym roku został on odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Otrzymaną od Rady Zjazdów nagrodę, w wysokości 15 tys. zł., zasilił z własnych pieniędzy o 3 tys. zł i przekazał na fundusz stypendialny Akademii.
Stanisław Marian Skarbiński zmarł w 1925 r. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W pogrzebie, prócz bliskich, wzięli udział m.in. nauczyciele i uczniowie będzińskiej szkoły handlowej. Rada Pedagogiczna szkoły, w tym samym roku, uchwaliła umieszczenie w gmachu placówki portretu zmarłego.
W roku 2014, w budynku liceum, potomkini krakowskiego społecznika i przemysłowca – dr inż. Dorota Starościak, wraz z ówczesnym starostą będzińskim, dokonała odsłonięcia tablicy upamiętniającej Stanisława Skarbińskiego. Jej poświęcenia dokonał proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w Będzinie – ks. Andrzej Stępień.