ERASMUS + POLSKA, HISZPANIA, FRANCJA

Czas na podsumowanie

Zakończyliśmy właśnie realizację dwuletniego projektu pt: Ewolucja pozyskiwania i wykorzystywania róźnych źródeł energii”, w którym udział wzięły 3 szkoły :

  • I LO im.Mikołaja Kopernika w Będzinie (Polska)
  • IES Galileo Galilei w Puertollano (Hiszpania)
  • Lycée Clemenceau w Chantonnay (Francja)

 Zrealizowaliśmy następujące działania:

Podczas pobytu Hiszpanów w Polsce zorganizowaliśmy seminarium naukowe w Starostwie Powiatowym z udziałem Starosty Będzińskiego, naczelnika Wydziału Edukacji, dyrektora szkoły oraz nauczycieli, przedstawicieli grupy Tauron, głównego inżyniera systemu kontroli Elektrowni Łagisza, przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaciół Zagłębia. W programie zaprezentowano procesy industrializacyjne oraz wpływ przemysłu energetycznego na rozwój naszego regionu. Odbyła się też trójstronna videokonferencja  (łącze z Francją, bezpośredni udział Hiszpanów), podczas której przedstawiciele grupy Tauron zaprezentowali nowoczesny blok energetyczny w Elektrowni Łagisza wykorzystujący tradycyjne źródło energii- węgiel w ekologiczny i energooszczędny sposób.  Odbył się również wykład „Alternative sources of energy”.

Zorganizowaliśmy w Starostwie Powiatowym konferencję naukową obejmującą prezentację tradycji górniczych na Śląsku oraz wykład zatytułowany „Czyste technologie węglowe” przeprowadzony przez wykładowcę Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej. Udział w konferencji wzięli uczniowie i nauczyciele z Francji.

Partnerzy z Polski i Hiszpanii mieli okazję w sposób kreatywny zająć się tematem ekologii i energii. Podczas zajęć artystycznych przygotowali plakaty promujące energię przyszłości,  które zostały zaprezentowane na auli szkolnej.

 Kolejnym działaniem było przeprowadzenie eksperymentów chemicznych demonstrujących różne sposoby pozyskiwania energii z produktów spożywczych. Uczestnicy projektu pod kierunkiem nauczyciela chemii samodzielnie wytwarzali energię z ziemniaków, ogórków i cytryn.

W nawiązaniu do historii regionu i zachodzących w nim procesów postindustrialnych zorganizowaliśmy dla grupy francuskiej, hiszpańskiej i polskiej zwiedzanie terenów rekultywowanych na terenie Śląska oraz zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Uczestnicy projektu zapoznali się z historią przemysłu górniczego. Zwiedziliśmy też Muzeum Śląskie, co pozwoliło głębiej poznać historię regionu, a zwłaszcza jego tradycję górniczą.

Zorganizowaliśmy również wyjazd do Międzybrodzia Żywieckiego, gdzie zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem elektrowni szczytowo-pompowej pod górą Żar.

Uczestnicy projektu odwiedzili również jedną z czołowych uczelni technicznych w Polsce- Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie i mieli okazję wysłuchać wykładu na temat sposobu pozyskiwania gazu z węgla oraz zwiedzić laboratorium chemiczne, w którym odbywają się prace nad tymi metodami.  Kolejny wykład na Wydziale Energii i Paliw dotyczył globalnych tendencji energetycznych oraz głównych kierunków utylizacji węgla.

Grupa polska i hiszpańska uczestniczyła też w wykładzie na temat roli górnictwa na terenie Śląska i Zagłębia w porównaniu z rejonem Puertollano w Hiszpanii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Grupa polsko-francuska zwiedziła Elektrownię Łagisza, zapoznała się z nowoczesnym energooszczędnym blokiem energetycznym. Główny dyrektor do spraw wytwarzania przeprowadził wykład na temat wdrażania technologii energooszczędnych.

W celu porównania zużycia energii, każdy z uczestników projektu dwukrotnie wypełnił ankietę Electricity consumption survey. Analiza wyników pozwoliła na wyciągnięcie wniosków i porównanie ich z wnioskami partnerów.

Uczniowie z Polski przygotowali pięć filmów Light off promujących oszczędne gospodarowanie energią. Uczniowie pracowali w trzyosobowych grupach, a filmy są umieszczone na stronach internetowych projektu.

Przy realizacji poszczególnych działań korzystaliśmy z nowych technologii informacyjnych: Power Point, Moviemaker, Youtube, Wikipedia.

Strona polska zorganizowała Transnational Meeting w Będzinie, czyli spotkanie nauczycieli z Hiszpanii, Francji i Polski podsumowujące działania podjęte przez nasze szkoły w drugim roku współpracy, obejmujące zaprezentowanie wytworzonych rezultatów oraz analizę mocnych i słabych punktów realizacji.

W ramach  działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami odbyły się dwie mobilności. Podczas wyjazdu do Francji przeprowadziliśmy następujące działania projektowe: młodzież uczestniczyła w prezentacji oraz wykładzie nt. wykorzystania biogazów w elektrowni  na odpady organiczne, zwiedziła elektrownię wiatrową w Bouin oraz rezerwat przyrody Briere położony w okolicach tej elektrowni. Młodzież zwiedziła elektrociepłownię wykorzystującą węgiel i ropę w Cordemais, gdzie zapoznała się z innowacjami technologicznymi zmniejszającymi emisję zanieczyszczeń .Odbyła się wideokonferencja nt. energii nuklearnej. Uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych, na których pozyskiwano energię z różnych produktów spożywczych.

Podczas mobilności do Hiszpanii uczestnicy zwiedzili elektrownię słoneczną Puertollano, uczestniczyli w wykładzie „The river and   waves mills” dotyczącym wykorzystania energii rzek i prądów morskich. Odbyły się warsztaty, na których uczniowie z Polski i Hiszpanii budowali mini turbiny wiatrowe. Kolejnym działaniem był udział w wykładzie i zajęciach w laboratorium instytutu badawczego zajmującego się wykorzystaniem energii wodorowej w Puertollano. Zwiedzaliśmy też rafinerię Repsol w Puertollano. Młodzież polska i hiszpańska zrealizowała wspólny uliczny flashmob. Historię regionu środkowej Hiszpanii poznaliśmy dzięki wizycie w Muzeum Górnictwa w Puertollano. Odbyły się też liczne spotkania ze społecznością lokalną , z rodzicami, nauczycielami, władzami lokalnymi z Puertollano, prezydentem regionu Castilla la Mancha w Toledo.

Dzięki tym bezpośrednim kontaktom możliwe było przeprowadzenie konkretnych działań. Zwiększyła się wiedza uczestników nt. zróżnicowania użycia źródeł energii w różnych krajach. Możliwa była realizacja zadań w grupach międzynarodowych. Uczniowie mieli okazję poznać zwyczaje innych krajów, nawiązywali bezpośrednie kontakty, ćwiczyli komunikację w językach obcych. Dzięki zwiększonej liczbie uczestników.

Z projektu skorzystało bezpośrednio 17 uczniów biorących udział w mobilnościach, ale także uczniowie innych klas i nauczyciele całej szkoły.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom:

Budziosz Dominika

Cieplińska Monika

Dróżdż Konrad

Duda Dawid

Kołosowski Krzysztof

Korusiewicz Milena

Kuchna Sonia

Latos Karol

Mazurski Adam

Nowak Daniel

Sobieraj Weronika

Szczepańczyk Piotr

Szopińska Kinga

Trzcionka Faustyna

Warska Karolina

Witek Bartłomiej

Sibielak Klaudia

 

nauczyciele realizujący projekt:

koordynator-  Ilona Boroń

Młynarska -Dąbek Ewa

Broda Agnieszka

Marciniak Agnieszka