RATUJMY „ WERNYHORĘ”

11 kwietnia 2016

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół i I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, Dyrekcja Liceum i cała społeczność  prosi o pomoc finansową wszystkie osoby związane uczuciowo ze szkołą. Wrośnięta w klimataulikopia obrazu Jana Matejki pędzla przedwojennego nauczyciela Adolfa Hyły (autora obrazu „Jezusa Miłosiernego” w Łagiewnikach) ulega gwałtownemu niszczeniu, zaczyna pękać. Obraz jest związany ze szkołą od jej początku  istnienia na ulicy Kopernika.

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia postanowili ratować obraz, ale koszt jego renowacji przekracza możliwości finansowe szkoły i Stowarzyszenia, dlatego prosimy wszystkich, którym jest bliska historia liceum, o wsparcie naszej inicjatywy.

Szacunkowy koszt renowacji i konserwacji to ok.12-15.000 pln. Wielkie kwoty zaczynają się od małych. Prosimy o każdą wpłatę ( nawet symboliczną złotówkę) na konto Stowarzyszenia w ING Bank Śląski Nr konta 65 1050 1360 1000 0090 3029 1216 z dopiskiem: Wernyhora.Na bieżąco będziemy informowali o środkach i postępie w  renowacji obrazu.

Honorowy patronat nad akcją ratowania „Wernyhory” objął  nasz absolwent Sławomir Pietras-Honorowy Obywatel Będzina, absolwent rocznik 1961.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Grzegorz Paszta-przewodniczący

Grażyna Szewczyk-zastępca przewodniczącego

Elżbieta Witecka-sekretarz

Adam Ziemiański-skarbnik

Autorką zdjęć obrazu jest nasza absolwentka-Justyna Staworzyńska-Lichosik.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LO im. M. KOPERNIKA w BĘDZINIE za 2014 rok.

30 czerwca 2015

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w dniu 25 września 2013 r. dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Grzegorz Paszta – przewodniczący, Grażyna Szewczyk – wiceprzewodnicząca, Elżbieta Witecka – sekretarz, Adam Ziemiański – skarbnik.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Jolanta Grabowska – Przewodnicząca, Anna Feliszewska i Alfred Łabędzki – członkowie Komisji Rewizyjnej.
W dniu 3 stycznia 2014 r. podczas pierwszego zebrania, działając na podstawie § 16 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie po analizie ofert podjął uchwałę w sprawie otworzenia konta w ING Bank Śląski oraz w sprawie podpisania umowy na prowadzenie księgowości przez ING Bank Śląski.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na ulotkach do rodziców uczniów umieszczona została prośba o przekazywanie 1 % odpisu od podatku oraz numery KRS i konta bankowego.
Podczas zebrania 14 stycznia,działając na podstawie § 6 p. 4 i p.5 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów ustanowił odznakę honorową „Przyjaciel Szkoły”. Odznaka jest przyznawana osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz komitetom społecznym za wspieranie celów realizowanych przez Stowarzyszenie Nadawana jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w styczniu każdego roku.Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Szkoły” Przemysławowi Magaczewskiemu. Statuetka została wręczona laureatowi podczas Koncertu Noworocznego w dniu 5 lutego 2014 r.

Równolegle Zarząd prowadził działalność polegającą na pomocy Szkole w realizacji jej zadań dydaktyczno–wychowawczych. Włączyliśmy się w działania dyrekcji szkoły związane z rozwiązaniem problemu braku sali gimnastycznej (obecna wymaga kapitalnego remontu) oraz budowy boiska wielofunkcyjnego.
Dużą wagę przywiązywano do podtrzymywania więzi koleżeńskiej między absolwentami i tworzenie klimatu wokół tradycji szkolnej W związku z tym Zarząd uczestniczył w uroczystościach i imprezach szkolnych takich jak:
• Koncert Noworoczny –impreza promująca uzdolnioną muzycznie młodzież licealną oraz dorobek artystyczny absolwentów – 5 lutego 2014;zaproszenie absolwentów na koncert, dotarcie z informacją;
• odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Marianowi Skarbińskiemu oraz sesja popularnonaukowa. Stanisław Skarbiński był w latach 1906 – 1924 przewodniczącym Rady Opiekuńczej szkoły – 31 marca 2014 r.;
• zakończenie nauki w LO przez młodzież klas programowo najwyższych w kwietniu 2014 r.;
• zakończenie roku szkolnego 2013/2014;
• rozpoczęcie roku szkolnego – 2014/2015;
• finał Konkursu wiedzy o historii szkoły i wręczenie zdobywczyni I miejsca nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.;
• zapalenie zniczy na grobach nauczycieli pochowanych na cmentarzach na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. (Przewodniczący Stowarzyszenia – Grzegorz Paszta odszukał też na cmentarzu i uporządkował grób woźnego Jana Nawrota, który uratował i przechował część pomocy szkolnych, m. in. tablicę pamiątkową ku czci nauczycieli i uczniów poległych w czasie I wojny światowej.)

Pożegnaliśmy jednego z pierwszych założycieli Stowarzyszenia, organizatora zjazdu absolwentów w 1959 r, inicjatora tablicy upamiętniającej nauczycieli i absolwentów poległych i zamordowanych w czasie II wojny, Honorowego Obywatela Dąbrowy Górniczej-Kazimierza Kalagę. W uroczystościach pogrzebowych 7 maja przedstawicielom Zarządu towarzyszył szkolny poczet sztandarowy.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród absolwentów i organizowanie okresowych spotkań absolwentów. Od lat w czerwcu organizowany jest Dzień Absolwenta. Ubiegłoroczny DA odbył się 14 czerwca. Przybyli do szkoły absolwenci oglądali pokazy grup rekonstrukcji historycznej, prezentacje ciekawych doświadczeń chemicznych, spotkali się przy kawie, herbacie i ciastkach i wspominali swoje szkolne czasy. W spotkaniu uczestniczyli także obecni uczniowie liceum.
Wielu absolwentów wypełniło deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia. Na pierwszym zebraniu po wakacjach, w dniu 25 września 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków 11 absolwentów uczestniczących w Dniu Absolwenta.
25 października maturzyści z 1968 roku mieli spotkanie w szkole. W spotkaniu tym uczestniczył Przewodniczący Stowarzyszenia Grzegorz Paszta i Alfred Łabędzki członek Komisji Rewizyjnej. Grupa 14 osób zgłosiła chęć wstąpienia do Stowarzyszenia i złożyła deklarację. Jednocześnie Stowarzyszenie otrzymało wspomnienia absolwentów rocznika, które zostaną wykorzystane do utrwalania historii szkoły.
Działając na podstawie § 9 i § 16 b Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia z dniem 27 listopada 2014 r. w poczet członków Stowarzyszenia 14 osób.

Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na zebraniach systematycznie. W 2014 r. odbyło się 7 spotkań, na których omawiano sprawy wynikające z planu pracy oraz rozwiązywano problemy wynikające z bieżącej działalności.
Ciągłą bolączką Stowarzyszenia jest zła ściągalność składek członkowskich. Prośby o uzupełnienie składek za rok 2013 i 2014 umieszczane na stronie Stowarzyszenia i przesyłane SMS-ami nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Analogicznie problemem jest bardzo mała aktywność członków Stowarzyszenia

W opisywanym okresie przyjęto 25 nowych członków do Stowarzyszenia.

Sekretarz Stowarzyszenia           Elżbieta Witecka
Przewodniczący Stowarzyszenia   Grzegorz Paszta

Scan0142 Scan0143 Scan0144 Scan0145 Scan0146 Scan0147 Scan0148 Scan0149 Scan0150 Scan0151

Walne Zebranie

2 czerwca 2015

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

 

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na

WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się 25 czerwca 2015 r.

w budynku szkoły.

 

I termin – godz. 17.00

II termin – o godz. 17.15

 

Scenariusz spotkania

1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami.

5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania

a) Zarządu,

b) Komisji Rewizyjnej.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

7. Dyskusja nad planem pracy na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy na rok 2016.

9. Wolne wnioski.

Dzień Absolwenta 2015

2 czerwca 2015

Podczas Festiwalu Nauki i Sportu 30 maja 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia zaprosił wszystkich absolwentów na Dzień Absolwenta. Przybyłych na spotkanie powitał Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika, Grzegorz Paszta.
Nasi młodsi koledzy przygotowali występ artystyczny, zaśpiewali kilka piosenek, Zbigniew Wójcik, maturzysta z 1957 r. zagrał koncert na akordeonie.
Na stoiskach przygotowanych przez absolwentów, którzy niedawno ukończyli I LO, można było podziwiać wystawę broni i umundurowania.
Absolwenci zwiedzali też salę gimnastyczną i przyglądali się budowie nowych boisk.
Na zakończenie spotkania przy kawie i cieście snuto wspomnienia o dawnych szkolnych czasach i umówiono się za rok na kolejne spotkanie Dnia Absolwenta.

Przewodniczący Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika

Grzegorz Paszta.

Uroczystość pamięci Józefa Pawlika

28 maja 2015

W dniu 7 maja 2015 r. na cmentarzu Św. Trójcy w Będzinie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Józefa Pawlika (ur. 9.03.1923 r. – zm. 7.05.1946 r.) – żołnierza AK i NSZ, który młode życie oddał dla Polski. Na grobie złożono wieniec i zapalono znicze.
W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pan Waldemar Andzel, Starosta Powiatu – Arkadiusz Watoła, Radna Powiatu – Katarzyna Maciejewska, delegacje i sympatycy PiS. W uroczystości uczestniczył też Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. Mikołaja Kopernika.

Grzegorz Paszta

Zaproszenie na uroczystość Dnia Absolwenta

7 maja 2015

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
oraz cała społeczność szkolna zapraszają serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na uroczystość DNIA ABSOLWENTA,

która odbędzie się 30 maja 2015 r. o godz. 10.00
w budynku szkoły.

Scenariusz spotkani:

10.00 – Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia

10.05 – 13.00
– udział w Festiwalu Nauki i Sportu
– spotkania w klasach

Zaproszenie na uroczystość Dnia Absolwenta

5 maja 2014

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
oraz cała społeczność szkolna zapraszają serdecznie

 

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na uroczystość DNIA ABSOLWENTA,

która odbędzie się 14 czerwca 2014 r. o godz. 10.00

w budynku szkoły.

 

Scenariusz spotkania

1000 – Powitanie Absolwentów i społeczności szkolnej przez Dyrektor Szkoły i Przewodniczącego Stowarzyszenia

1005 – Wprowadzenie Pocztu Sztandarowego, odśpiewanie hymnu państwowego oraz złożenie kwiatów przed tablicami pamiątkowymi

1015-10.40 – Występ artystyczny młodzieży szkolnej

1040 11.OO– Wielcy Kopernika: Adolf Hyła, Stanisław Skarbiński

11.OO Spotkania w klasach

 

Prosimy o przekazanie Zaproszenia Koleżankom i Kolegom, którzy nie zaglądają na stronę Stowarzyszenia www.pierwszeliceum.bedzin/stowarzyszenie

 

Walne zebranie

5 maja 2014

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na

WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się w piątek 26 czerwca 2014 r. o godz. 17.00
w budynku szkoły.

I termin – godz. 17.00
II termin – godz. 17.15

Scenariusz spotkania

– Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia

– Sprawozdanie Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności zarządu w okresie 09. 2013 – 06. 2014

– Wystąpienia Absolwentów – dyskusja

– Zakończenie WALNEGO ZEBRANIA – sformułowanie wniosków do dalszego działania

Podziękowanie

10 marca 2014

DZIĘKUJĘ!!! moim Kolegom z rocznika matury 1957, którzy odpowiadając na apel, podjęli akcję opłacenia miejsca na cmentarzu mgr Kazimiery Duryńskiej. Dzięki Waszym wpłatom miejsce zostało opłacone od 2006 do 2021 roku.
Płyta i tablica nagrobna są w bardzo złym stanie. Myślę, że Koleżanki i Koledzy z roczników maturalnych 1945 – 1972 włączą się do akcji i pomogą wyremontować grób wieloletniej i zasłużonej nauczycielki kilku pokoleń będzińskiej młodzieży.
Wpłaty należy kierować na konto:
43 1050 1360 1000009030291224
z dopiskiem: renowacja grobu Kazimiery Duryńskiej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Stowarzyszenia
Grzegorz Paszta

Apel o 1% odpisu od podatku

9 stycznia 2014

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
I LO im. M. Kopernika,
Koleżanki i Koledzy

Pragniemy Was poinformować, że Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika decyzją Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS uzyskało status organizacji pożytku publicznego (Sygn. akt: KA. VIII Ns-Rej.KRS 1214/13/208)
Prosimy o uzupełnienie składek członkowskich za 2013 r. (składka roczna wynosi 25 zł.). Jednocześnie informujemy, że zaległe składki za lata poprzednie ulegają umorzeniu.
Uregulowanie zaległej składki może nastąpić poprzez wpłatę na konto:

43 1050 1360 1000 0090 3029 1224

Apelujemy także do Absolwentów, Rodziców i Przyjaciół o 1% odpisu od podatku:

65 1050 1360 1000 0090 3029 1224
KRS 0000095383
Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na modernizację sprzętu multimedialnego i sportowego służącego uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Przewodniczący Stowarzyszenia

Grzegorz Paszta

« Poprzednia stronaNastępna strona »