Statut

STATUT

(tekst jednolity)

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

(zwany dalej „Statutem”)

 

 

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§1.

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie i jest w dalszej części niniejszego Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Będzin.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.

§2.

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnym zakresie i charakterze działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§3.

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się logo (swoim znakiem graficznym) wyróżniającym je spośród innych organizacji.
 2. Logo zatwierdza Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§4.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie następującej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności:

a)      wspieranie szkoły w unowocześnianiu metod i form kształcenia i wychowania,

b)      wspieranie szkoły w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczennic/uczniów poprzez pomoc stypendialną,

c)      wspieranie rozwoju uczniów zdolnych i wybitnie zdolnych,

d)     wspieranie finansowe Szkoły, także z wykorzystaniem funduszy krajowych i Unii Europejskiej – w rozwoju jakościowym Szkoły, w tym unowocześnienie i modernizacja bazy szkolnej,

e)      dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.

f)       pomoc absolwentom w wieku podeszłym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

g)      opieka nad grobami byłych nauczycieli,

h)      podtrzymanie więzi koleżeńskiej wśród absolwentów i inspirowanie działań na rzecz społeczności szkolnej i społeczności lokalnej,

i)        pielęgnowanie tradycji szkolnej,

j)        współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i  ponadlokalnego w celu wspierania rozwoju Szkoły,

k)      podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z organami Szkoły, władzami oświatowymi, administracją państwową
  i samorządem lokalnym, jak również z absolwentami,
 2. inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie i wspieranie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, edukacyjnych, naukowych i sportowych związanych ze Szkołą,
 3. podejmowanie działań integrujących Członków Stowarzyszenia w drodze przedsięwzięć kulturalnych, towarzyskich, rekreacyjnych i społecznych,
 4. organizowanie okresowych spotkań, zjazdów absolwentów,
 5. organizowanie i udzielanie pomocy finansowej (stypendiów) dla najlepszych uczniów Szkoły oraz wspieranie uczniów ze środowisk zagrożonych wykluczeniem  społecznym tzn. pozostających w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej uniemożliwiającej aktywny udział w działaniach kulturalnych, artystycznych oraz wyjazdach dydaktycznych przez cały okres ich pobytu w Szkole,
 6. rozwijanie kontaktów i współpracy w ramach integracji europejskiej organizacji pozarządowych, podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego i społecznego absolwentów w drodze szkoleń, seminariów, konferencji i cyklów konsultacji,
 7. pozyskiwanie środków finansowych do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia,
 8. wspieranie działań Szkoły poprzez przekazywanie środków finansowych na jej potrzeby,
 9. pozyskiwanie i wyszukiwanie darczyńców i sponsorów wspierających inicjatywy Stowarzyszenia i Szkoły,
 10. wspieranie Szkoły przekazywanym sprzętem naukowym, dydaktycznym lub inną pomocą rzeczową niezbędną do jej pracy i rozwoju,
 11. inicjowanie,  prowadzenie i organizowanie promocji Szkoły,
 12. podejmowanie i prowadzenie akcji promocyjnych w środkach przekazu, w tym także internetowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności wydawniczej.

 

§6.

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej Członków i wolontariuszy.
 2. W miarę posiadanych środków możliwe jest zatrudnianie pracowników  merytorycznych dla realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie w swoich działaniach może korzystać z doświadczeń i wiedzy specjalistów i ekspertów.
 4. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz komitetom społecznym założonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 5. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 4 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§7.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może    być jedynie Członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest każdy Członek niebędący Członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkom  wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym  z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§8.

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)       ukończyła 16 lat,

b)       zgłosiła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia,

c)       zostanie przyjęta w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.

§9.

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd, na najbliższym posiedzeniu, w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata obejmującej jego oświadczenie o woli przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych zainteresowany może odwołać się, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§10.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
 2. a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
  a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
  b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między Członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
  d) regularnie płacić składki członkowskie.

§11.

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie Członka.
 2. Skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
 3. a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez Członka na piśmie,
  b) śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez Członka będącego osobą prawną,
  c) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.

 4. Zarząd może wykluczyć Członka Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
  1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
  2. popełnienia czynu karalnego, który dyskwalifikuje daną osobę jako Członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
  3. nieusprawiedliwionego zalegania przez Członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy.
 5. Przed podjęciem uchwały w sprawie wykluczenia Zarząd umożliwia Członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 6. Niezłożenie lub odmowa złożenia wyjaśnień przez Członka nie stanowi przeszkody w podjęciu przez Zarząd uchwały w przedmiocie jego wykluczenia.
 7. Członek Stowarzyszenia może odwołać się, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§12.

 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Zarząd.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków (zwane w niniejszym Statucie „Walnym Zebraniem”),
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§14.

1.          Walne Zebranie jest najwyższą z władz Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy Członkowie. Walne Zebranie może być  zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.          Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, nie później niż przed dniem 30 czerwca w danym roku kalendarzowym.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)  wysłuchanie sprawozdań Zarządu z całorocznej działalności i ich ocena,

b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c)  rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz uchwalanie Programu Działań Stowarzyszenia,

d)  zmiana Statutu,

e)  wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

f)  rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia,

g)  rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

h)  decydowanie w tych wszystkich sprawach, w których Statut nie upoważnia innych władz Stowarzyszenia,

i) rozwiązanie Stowarzyszenia i jego likwidacja.

3.         Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane:

a) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,

b) z inicjatywy Zarządu,

c) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

d) na pisemne żądanie co najmniej 1/10 ogółu Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,

4.         Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu może być wykonywane wyłącznie osobiście. Jakiekolwiek zastępstwa są niedopuszczalne.

5.         Pisemne zawiadomienia z podaniem miejsca, terminu i porządku dziennego obrad każdego Walnego Zebrania, przesyłane są Członkom Stowarzyszenia przez Zarząd na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie to winno zawierać informację o tym, z czyjej inicjatywy zostało zwołane Walne Zebranie. Zawiadomienia o Walnym Zebraniu przesyłane są pocztą. Zawiadomienia mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem – o ile Członek podał adres e-mail lub numer faksu, na który Zawiadomienia mogą być wysyłane.

6.         Walne Zebranie podejmuje uchwały, jeżeli obecna jest co najmniej połowa jego Członków, a wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni zgodnie z §14 ust. 5 Statutu. Jeżeli w pierwszym terminie w  posiedzeniu  nie uczestniczy co najmniej połowa wszystkich Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych Członków. Drugi termin powinien być podany w pierwszym zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej jednego kwadransa po pierwszym terminie.

7.         Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

8.         Obrady Walnego Zebrania prowadzi Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca. Z obrad tych spisuje się protokół, który podpisuje osoba prowadząca obrady Walnego Zebrania i Sekretarz Zarządu.

9.         Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne, jednakże wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. We wszystkich innych sprawach tajność głosowania może uchwalić Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

 

Zarząd

§15.

 1. Zarząd składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika, wybranych przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencję. W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu w trakcie kadencji, kadencja nowego członka Zarządu dobiega końca wraz z upływem trzyletniej kadencji dotychczasowych członków Zarządu. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia powinno zostać zwołane w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
 2. Członkiem Zarządu nie może być:
 3. a)      osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  b)      pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z innymi członkami Zarządu Stowarzyszenia.

 4. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu.
 5. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy oraz Skarbnika  lub Sekretarza.
 7. Zarząd może udzielać pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia.
 8. Do ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 9. Członek Zarządu może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

§16.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Programu Działań Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania, prowadzenie spraw Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem na podstawie uchwały Walnego Zebrania i w granicach przyjętych uchwałą,
  2. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet Członków i wykluczenia lub skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia,  ustalanie w drodze uchwały wysokości składek obowiązujących Członków Stowarzyszenia oraz terminów i zasad ich wpłacania,
  3. kierowanie bezpośrednią działalnością Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w przedmiocie stypendiów, o których stanowi § 5 pkt 5,
  4. ustalanie w drodze uchwał wysokości i zasad udzielania pomocy finansowej i rzeczowej, o której stanowi § 5 pkt 8. i 10.

2.   Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, stosownie do potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna

§ 17.

1. Komisja Rewizyjna, stanowiąca organ odrębny od Zarządu i nie podlegająca mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i  nadzoru, składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencję

a)    W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, kadencja nowego członka Komisji Rewizyjnej dobiega końca wraz z upływem trzyletniej kadencji dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej.

b)   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

c)    Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane w ciągu 7 dni od dnia wyborów.

d)   Do ważności uchwał podejmowanych przez Komisję Rewizyjną wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

2.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 5. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

3.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym  w posiedzeniach Zarządu.

4.   Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym         wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub   przestępstwo skarbowe.

5.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w    związku małżeński, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,           powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członek Komisji rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Rozdział V
MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

§18

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami  dotyczącymi organizacji pożytku publicznego.
 2. Rokiem obrachunkowym dla potrzeb rachunkowości jest rok kalendarzowy.
 3. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego istnienia.
 4. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji, w tym z budżetu państwa, Unii Europejskiej i od władz terenowych,
  3. darowizn, spadków i zapisów,
  4. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
  5. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  6. ofiarności publicznej,
  7. udziałów, lokat i akcji.

5.   Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

6. Wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez Stowarzyszenie, w tym nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym  jest w całości przeznaczana na działalność statutową.

7.  Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:

85.59 – B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;

85.60 – Z – działalność wspomagająca edukację;

88.99 – Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;

72.20 – Z – prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie historii;

88.10 – Z – pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku;

90.03 – Z – artystyczna i literacka działalność gdzie indziej niesklasyfikowana.

8. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości, zgodnie z wymogiem art. 10 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
9. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku i nie może przeznaczać zysku do podziału pomiędzy swoich członków lub pracowników.
 

 

 

§ 19.

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do Członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku na rzecz Członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20.

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek o zmianę Statutu może być poddany pod głosowanie po upływie co najmniej 7 dni od dnia jego złożenia Zarządowi.

§ 21.

Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów. Wniosek o likwidację Stowarzyszenia może być poddany pod głosowanie po upływie co najmniej jednego miesiąca od dnia jego złożenia Zarządowi i tylko wówczas, gdy zostało to przewidziane w porządku dziennym obrad Walnego Zebrania. Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia musi być również powzięta uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, chyba że Walne Zebranie wyznaczy innych likwidatorów.

§ 22.

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia, tj. z dniem 29.06.2012 r. Wraz z wejściem w życie niniejszego Statutu traci moc statut przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania w dniu 17.06.1992 r.