Strona główna » Uncategorized » Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

19 października 2016

Będzin 28 czerwca 2016 r.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LO

IM. KOPERNIKA W BĘDZINIE

za okres 1.01. 2015 -31.12.2015r.

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie w składzie:

Jolanta Grabowska – przewodnicząca komisji

Anna Feliszewska – członek komisji

Alfred Łabędzki – członek komisji

 

         Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół im. M. Kopernika w Będzinie po analizie sprawozdania przedstawionego komisji oraz w oparciu o Statut Stowarzyszenia wyraża swoją opinię i stwierdza

co następuje :

  1. Prowadzone przez Zarząd Stowarzyszenia działania są zgodne ze Statutem i z planem pracy na rok
  2. Swoje statutowe zadania w zakresie współpracy z I LO im. M. Kopernika wypełnia należycie.
  3. Pozytywnie ocenia się działania Zarządu polegające na pomocy szkole w realizacji jej zadań dydaktyczno-wychowawczych.
  4. Wysoko ocenia się wręczenie po raz drugi honorowej odznaki „Przyjaciel Szkoły” absolwentom z 1998 r.za „Stypendium pomagające rozwijać pasje i stymulujące rozwój „ uczniom z klas I i II.
  5. Absolwenci z 1998 r. podjęli cenną inicjatywę stworzenia i realizacji

 „ Programu Rozwoju dla uczniów i absolwentów I LO im. Kopernika „

  1. Na uwagę zasługują działania Zarządu związane z opieką nad grobami zmarłych nauczycieli I LO i pracowników , na porządkowaniu grobów i zbieraniu środków na ich renowację.
  2. Wysoko ocenia się podtrzymywanie więzi koleżeńskiej poprzez organizowanie Dnia Absolwenta i spotkań absolwentów poszczególnych roczników.
  3. Zarząd Stowarzyszenia zachęca coraz to nowych absolwentów do wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia. W 2015 wstąpiły do Stowarzyszenia 2 osoby.
  4. Zarząd spotyka się na zebraniach systematycznie i aktywnie współpracuje z I LO.
  5. Ciągłą bolączką Stowarzyszenia jest zła ściągalność składek członkowskich.

A. Przychody Stowarzyszenia

 Źródłem przychodów Stowarzyszenia za rok 2014 były składki członkowskie, darowizny finansowe oraz wpływy z darowizny podatkowej 1%.

 

 

Strukturę przychodów pokazuje tabela nr 1

Lp. Przychody Przychody za rok obrotowy
bieżący poprzedni
Kwota Struktura % Kwota Struktura %
I. Przychody statutowe 331,00 98,68 3971,20 99,96
1. Składki członkowskie 331,00 100,00 100,00 2,52
2. Przychody z 1% 0,00 0,00 3741,00 94,17
3. Darowizny finansowe 0,00 0,00 130,00 3,27
II. Przychody finansowe 1,58 0,04 0,00 0,00
PRZYCHODY RAZEM 335,42 100,00 3972,00 100,00

 

 

Głównym źródłem przychodów były przychody ze  składek członkowskich.

KR stwierdza niski poziom ściągalności składek członkowskich. Ściąganie składek jest poważnym problemem, pomimo tego ze wysokość składek nie jest wysoka i wynosi 25zł rocznie dla wszystkich członków.

 

B. Wydatki Stowarzyszenia

Wydatki Stowarzyszenia dotyczą kosztów działalności podstawowej, określonej statutem; kosztów administracyjnych i pozostałych kosztów

 

Strukturę kosztów pokazuje tabela nr 2

Lp. Wydatki Wydatki za rok obrotowy
bieżący poprzedni
Kwota Struktura % Kwota Struktura %
I. Wydatki statutowe 960,00 100 720,00 100,00
1. Usługi księgowe 738,00 68,4 492,00 68,4
2. Usługi bankowe 228,00 31,6 228,00 31,6
3. Pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00
           
WYDATKI RAZEM 960,00 100,00 0,00 0,00

Wydatki Stowarzyszenia dotyczyły wyłącznie usług księgowych i usług bankowych.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pozytywnie ocenia współpracę z ING Bank Śląski w zakresie prowadzenia konta bankowego i usług księgowych, akceptując wydatki związane z prowadzoną działalnością.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i wnioskuje o udzielenie zarządowi absolutorium.

 

Jolanta Grabowska……………………………………………………………………………….

Anna Feliszewska………………………………………………………………………………..

Alfred Łabędzki…………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Uncategorized