Strona główna » Uncategorized » SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

19 października 2016

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LO im. M. KOPERNIKA w BĘDZINIE

za okres kadencji od czerwca 2013 do czerwca 2016 r.

 

Zgodnie ze Statutem i ustawą Prawo o Stowarzyszeniach Zarząd Stowarzyszenia przedstawia następujące sprawozdanie z działalności merytorycznej oraz sprawozdanie finansowe za okres kadencji od czerwca 2013 do czerwca 2016 roku Walnemu Zgromadzeniu, a następnie organom rejestrowym i finansowym.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w dniu 25 września 2013 r. dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Grzegorz Paszta – przewodniczący, Grażyna Szewczyk – wiceprzewodnicząca, Elżbieta Witecka – sekretarz, Adam Ziemiański – skarbnik.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jolanta Grabowska – Przewodnicząca, Anna Feliszewska i Alfred Łabędzki – członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z zasadami prawa dokonaliśmy w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy zmiany Zarządu.  Po otrzymaniu pisma z sądu o rejestracji nowego Zarządu Stowarzyszenia można było podjąć starania o otwarcie konta bankowego.

W dniu 3 stycznia 2014 r. podczas pierwszego zebrania, działając na podstawie § 16 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie otworzenia konta w ING Bank Śląski. Na zebraniu 14 stycznia Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie podpisania umowy na prowadzenie księgowości przez ING Bank Śląski.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na ulotkach do rodziców uczniów umieszczona została prośba o przekazywanie 1 % odpisu od podatku oraz numery KRS i konta bankowego.

Podczas zebrania 14 stycznia 2014 r., działając na podstawie § 6 p. 4 i p.5 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów ustanowił odznakę honorową „Przyjaciel Szkoły”. Odznaka jest przyznawana osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz komitetom społecznym za wspieranie celów realizowanych przez Stowarzyszenie. Nadawana jest ona na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w styczniu każdego roku. Jako pierwszy tytułem „Przyjaciela Szkoły” wyróżniony został Przemysław Magaczewski za bezpłatne przygotowanie dokumentacji umożliwiającej rejestrację Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. Statuetka została wręczona 5 lutego podczas Koncertu Noworocznego.

W styczniu 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Szkoły” grupie absolwentów z rocznika maturalnego 1998, którzy od 2011 roku przyznają nagrodę nazwaną „Stypendium pomagające rozwijać pasje i stymulujące rozwój” uczniom z 1 i 2 klasy. W 2011r kapituła złożona z darczyńców wręczyła nagrody po 200 zł 3 uczniom najlepszym z matematyki, fizyki i chemii. W 2012 roku nagrodzono 7 uczniów – 2 matematyków, 2 uczennice startujące w konkursach z chemii, 1 uczennica o zainteresowaniach humanistycznych, pracująca w archiwum i Amnesty International, 1 fizyk i 1 uczeń najlepszy z biologii. W 2013 r. „Stypendium pomagające rozwijać pasje i stymulujące rozwój” otrzymało 8 uczniów: 2 najlepszych matematyków, 2 fizyków, 2 z chemii, 1  geograf i 1 uczeń najlepszy z biologii. Statuetkę „Przyjaciela szkoły” wręczono 27 stycznia podczas Koncertu Noworocznego.

W styczniu 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia, uznając trud  wniesiony w tworzenie dobrego wizerunku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, pozyskiwanie funduszy na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, kreatywność, odpowiedzialność i rzetelność w pracy z wieloma pokoleniami uczniów,  postanowił przyznać tytuł „Przyjaciela Szkoły” Stanisławowi Hałacińskiemu, odchodzącemu na emeryturę długoletniemu nauczycielowi I LO. Statuetkę „Przyjaciel szkoły” wręczono 4 lutego podczas Koncertu Noworocznego.

Równolegle w czasie kadencji 2013 – 2016 Zarząd prowadził działalność polegającą na pomocy Szkole w realizacji jej zadań dydaktyczno – wychowawczych. Dużą wagę przywiązywano do podtrzymywania więzi koleżeńskiej między absolwentami i tworzenie klimatu wokół tradycji szkolnej W związku z tym Zarząd uczestniczył w uroczystościach i imprezach szkolnych takich jak:

 • Koncerty Noworoczne – 5 lutego 2014, 27 stycznia 2015, 4 lutego 2016 (uroczystość uświetnił swym występem wybitny tenor ks. prof. Paweł Sobierajski);
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Marianowi Skarbińskiemu. Stanisław Skarbiński był w latach 1906 – 1924 przewodniczącym Rady Opiekuńczej szkoły – 31 marca 2014 r.;
 • zakończenie nauki w LO przez młodzież klas programowo najwyższych w kwietniu 2014 r., 2015 r., 2016 r.;
 • zakończenie roku szkolnego – 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016;
 • rozpoczęcie roku szkolnego – 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016;
 • finał Konkursu wiedzy o historii szkoły i wręczenie Natalii Laskowskiej z kl. I e zdobywczyni I miejsca nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł. – 2014 r.;
 • w 2014 r. Stowarzyszenie wystąpiło z pismem do władz powiatu o podjęcie prac remontowych na sali gimnastycznej.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie ma być platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i wsparcia pomiędzy członkami Stowarzyszenia, absolwentami, uczniami i przyjaciółmi I LO im. Kopernika w Będzinie. W związku z tym Stowarzyszenie podejmuje działania w celu wdrożenia Programu Wsparcia Uczniów i Absolwentów Liceum. Dzięki takiemu Programowi członkowie Stowarzyszenia dążą do:

 • przekazania praktycznej wiedzy uczniom Liceum,
 • zapoznania uczniów z praktycznymi aspektami pracy w różnych zawodach, przedsiębiorstwach, instytucjach,
 • wzmocnienia więzi między uczniami szkoły i absolwentami,
 • zaangażowania uczniów i „świeżych” absolwentów w prace Stowarzyszenia na rzecz uczniów i rozwoju Liceum.

Aby osiągnąć takie cele członkowie Stowarzyszenia podjęli następujące działania:

 1. „Program Rozwoju dla uczniów i absolwentów I LO im. Kopernika” (sporządzili listę osób (absolwentów), które mogą zaangażować się w prace Stowarzyszenia i brać udział wspotkaniach lekcyjnych z uczniami
 2. Program „mentorski” dla absolwentów, w ramach którego członkowie Stowarzyszenia mogą pomagać w rozwoju absolwentom poprzez:

organizowanie praktyk,

umożliwianie odwiedzania jakiś przedsiębiorstw czy instytucji,

prowadzenie szkoleń

tzw. mentoring (bardziej osobiste zaangażowanie poprzez spotkania, rozmowy, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, spostrzeżeniami, pomoc w bieżących działaniach absolwentów). 3.     Organizowanie w szkole „Dni otwartych”. Czy coś już było?

Kontynuując swoje starania o groby byłych nauczycieli, Przewodniczący Stowarzyszenia Grzegorz Paszta umieścił na stronie internetowej podziękowanie dla kolegów, którzy przekazali pieniądze na opłatę za grób Kazimiery Duryńskiej. Grób został opłacony do 2021 r. Pieniądze, które będą teraz wpływać na konto Stowarzyszenia ze wskazaniem celowym zostaną przeznaczone na renowację pomnika.

Grzegorz Paszta odszukał też na cmentarzu i uporządkował grób woźnego Jana Nawrota, który uratował i przechował część pomocy szkolnych, m. in. tablicę pamiątkową ku czci nauczycieli i uczniów poległych w czasie I wojny światowej.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród absolwentów i organizowanie okresowych spotkań absolwentów. Od lat w czerwcu organizowany jest Dzień Absolwenta. W 2014 r. Dzień Absolwenta odbył się 14 czerwca, w 2015 r. odbył się 30 maja, a w 2016 r. 8 czerwca.  Przybyli do szkoły absolwenci oglądali pokazy grup rekonstrukcji historycznej, prezentacje ciekawych doświadczeń chemicznych, uczestniczyli w Festiwalu Nauki i Sportu (2015), Dniu Akademickim . Na zakończenie każdego Dnia Absolwenta jego uczestnicy spotykali się przy kawie, herbacie i ciastkach i wspominali swoje szkolne czasy.

25 października 2014 r. maturzyści z rocznika matura 1968 zorganizowali spotkanie rocznikowe w szkole. W spotkaniu tym uczestniczył Przewodniczący Stowarzyszenia Grzegorz Paszta i Alfred Łabędzki członek Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na zebraniach systematycznie. W 2013 r. po wrześniowych wyborach odbyły się 3 zebrania, w 2014 r. odbyło się 7 spotkań, a w 2015 odbyło się 7 spotkań,  na których omawiano sprawy wynikające z planu pracy oraz rozwiązywano problemy wynikające z bieżącej działalności.

Ciągłą bolączką Stowarzyszenia jest zła ściągalność składek członkowskich. Są one pobierane od Zarządu i na walnych zebraniach członków. Prośby o uzupełnienie zaległych składek umieszczane na stronie Stowarzyszenia i przesyłane SMS-ami nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

W opisywanym okresie przyjęto 36 nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

Uncategorized