Strona główna » Uncategorized » SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LO im. M. KOPERNIKA w BĘDZINIE za 2014 rok.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LO im. M. KOPERNIKA w BĘDZINIE za 2014 rok.

30 czerwca 2015

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w dniu 25 września 2013 r. dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Grzegorz Paszta – przewodniczący, Grażyna Szewczyk – wiceprzewodnicząca, Elżbieta Witecka – sekretarz, Adam Ziemiański – skarbnik.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Jolanta Grabowska – Przewodnicząca, Anna Feliszewska i Alfred Łabędzki – członkowie Komisji Rewizyjnej.
W dniu 3 stycznia 2014 r. podczas pierwszego zebrania, działając na podstawie § 16 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie po analizie ofert podjął uchwałę w sprawie otworzenia konta w ING Bank Śląski oraz w sprawie podpisania umowy na prowadzenie księgowości przez ING Bank Śląski.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na ulotkach do rodziców uczniów umieszczona została prośba o przekazywanie 1 % odpisu od podatku oraz numery KRS i konta bankowego.
Podczas zebrania 14 stycznia,działając na podstawie § 6 p. 4 i p.5 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów ustanowił odznakę honorową „Przyjaciel Szkoły”. Odznaka jest przyznawana osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz komitetom społecznym za wspieranie celów realizowanych przez Stowarzyszenie Nadawana jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w styczniu każdego roku.Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Szkoły” Przemysławowi Magaczewskiemu. Statuetka została wręczona laureatowi podczas Koncertu Noworocznego w dniu 5 lutego 2014 r.

Równolegle Zarząd prowadził działalność polegającą na pomocy Szkole w realizacji jej zadań dydaktyczno–wychowawczych. Włączyliśmy się w działania dyrekcji szkoły związane z rozwiązaniem problemu braku sali gimnastycznej (obecna wymaga kapitalnego remontu) oraz budowy boiska wielofunkcyjnego.
Dużą wagę przywiązywano do podtrzymywania więzi koleżeńskiej między absolwentami i tworzenie klimatu wokół tradycji szkolnej W związku z tym Zarząd uczestniczył w uroczystościach i imprezach szkolnych takich jak:
• Koncert Noworoczny –impreza promująca uzdolnioną muzycznie młodzież licealną oraz dorobek artystyczny absolwentów – 5 lutego 2014;zaproszenie absolwentów na koncert, dotarcie z informacją;
• odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Marianowi Skarbińskiemu oraz sesja popularnonaukowa. Stanisław Skarbiński był w latach 1906 – 1924 przewodniczącym Rady Opiekuńczej szkoły – 31 marca 2014 r.;
• zakończenie nauki w LO przez młodzież klas programowo najwyższych w kwietniu 2014 r.;
• zakończenie roku szkolnego 2013/2014;
• rozpoczęcie roku szkolnego – 2014/2015;
• finał Konkursu wiedzy o historii szkoły i wręczenie zdobywczyni I miejsca nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.;
• zapalenie zniczy na grobach nauczycieli pochowanych na cmentarzach na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. (Przewodniczący Stowarzyszenia – Grzegorz Paszta odszukał też na cmentarzu i uporządkował grób woźnego Jana Nawrota, który uratował i przechował część pomocy szkolnych, m. in. tablicę pamiątkową ku czci nauczycieli i uczniów poległych w czasie I wojny światowej.)

Pożegnaliśmy jednego z pierwszych założycieli Stowarzyszenia, organizatora zjazdu absolwentów w 1959 r, inicjatora tablicy upamiętniającej nauczycieli i absolwentów poległych i zamordowanych w czasie II wojny, Honorowego Obywatela Dąbrowy Górniczej-Kazimierza Kalagę. W uroczystościach pogrzebowych 7 maja przedstawicielom Zarządu towarzyszył szkolny poczet sztandarowy.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród absolwentów i organizowanie okresowych spotkań absolwentów. Od lat w czerwcu organizowany jest Dzień Absolwenta. Ubiegłoroczny DA odbył się 14 czerwca. Przybyli do szkoły absolwenci oglądali pokazy grup rekonstrukcji historycznej, prezentacje ciekawych doświadczeń chemicznych, spotkali się przy kawie, herbacie i ciastkach i wspominali swoje szkolne czasy. W spotkaniu uczestniczyli także obecni uczniowie liceum.
Wielu absolwentów wypełniło deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia. Na pierwszym zebraniu po wakacjach, w dniu 25 września 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków 11 absolwentów uczestniczących w Dniu Absolwenta.
25 października maturzyści z 1968 roku mieli spotkanie w szkole. W spotkaniu tym uczestniczył Przewodniczący Stowarzyszenia Grzegorz Paszta i Alfred Łabędzki członek Komisji Rewizyjnej. Grupa 14 osób zgłosiła chęć wstąpienia do Stowarzyszenia i złożyła deklarację. Jednocześnie Stowarzyszenie otrzymało wspomnienia absolwentów rocznika, które zostaną wykorzystane do utrwalania historii szkoły.
Działając na podstawie § 9 i § 16 b Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia z dniem 27 listopada 2014 r. w poczet członków Stowarzyszenia 14 osób.

Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na zebraniach systematycznie. W 2014 r. odbyło się 7 spotkań, na których omawiano sprawy wynikające z planu pracy oraz rozwiązywano problemy wynikające z bieżącej działalności.
Ciągłą bolączką Stowarzyszenia jest zła ściągalność składek członkowskich. Prośby o uzupełnienie składek za rok 2013 i 2014 umieszczane na stronie Stowarzyszenia i przesyłane SMS-ami nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Analogicznie problemem jest bardzo mała aktywność członków Stowarzyszenia

W opisywanym okresie przyjęto 25 nowych członków do Stowarzyszenia.

Sekretarz Stowarzyszenia           Elżbieta Witecka
Przewodniczący Stowarzyszenia   Grzegorz Paszta

Scan0142 Scan0143 Scan0144 Scan0145 Scan0146 Scan0147 Scan0148 Scan0149 Scan0150 Scan0151

Uncategorized